ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΟΘΩΝΑ: “ΟΙ ΒΙΟΛΙΤΖΗΔΕΣ ΑΛΛΑΞΑΝ ΑΛΛΑ Ο ΧΑΒΑΣ Ο ΙΔΙΟΣ” από το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΚΟΚΟΥ 1892

Ο Γέρω- Κολοκοτρώνης ήτο ο τάφος του μυστικού και μετέβαινον  άπαντες και τω έλεγον στ’ αυτί όλα, ώστε ήτο ενήμερος πάντοτε των διατρεχόντων. Μικρόν πρό του  1843 , μαθών πολλά και θέλων να τα  προλάβη πσρουσιάσθη εις τον Όθωνα και τω υπέδειξεν, ότι είνε απόλυτος ανάγκη ν’ αλλάξη η κυβέρνησις και η πολιτική πορεία.

Ο Όθων μετά δέκα ημέρας αντικατέστησε την κυβέρνησιν , αλλά τω εφάνη παράξενον πώς ο γέρο Κολοκοτρώνης , ως ήταν η συνήθεια,  δεν επαρουσιάσθη  να ευχαριστήση και υπέδειξε  το τοιούτον εις τον υιόν του γέρου τον Γενναίον, όντα εις την αυτλήν, όστι ς έδραμε πάραυτα  και τω είπε.

— Ας κάμωμε το χατήρι του βασιλειά , λέγει καθ’ εαυτόν ο γέρως του Μωργιά και επαρουσιάσθη.

Κατά την εθιμοτυπίαν ο βασιλεύς απέτεινε τον λόγον  πρώτος  και Γερω Κολοκοτρώνη, τω λέγει, απητήσατε να αλλάξω το υπουργείον και το έπραξα, είσαι ευχαριστημένος;

— Όχι μεγαλειώτατε , απήντησε σοβαρώς ο ειλικρινής πατριώτης, διότι οι βιολιτζίδες άλλαξαν, αλλ’ ο χαβάς ο ίδιος είναι και ο σκοπός ήταν ν’  αλλάξη   ο χαβάς.

Ο  βασιλεύς τω έστρεψε τα νώτα και ωμίλησε πικρά του Γενναίου, όστις δραμών:

—Τι έκαμες πατέρα, τω λέγει, δυσηρέστησας τον βασιλέα.

— Σώπα, τον διακόπτει ο γέρως θυμωμένος, σεις εκεί  μεσ’ στον  χορίτο, ως έλεγον  τότε την αυλήν, δεν βλέπετε ως τη μύτη σας και κάλλιο λόγια στο χωράφι παρά μάγκανον στ’ αλώνι. Πέστε του βασιλιά ν’ αλλάξη δρόμο γιατί θα ξημερώση…

Και   εξημέρωσεν η μεταβολή του 1843

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΚΟΚΟΥ 1892